Tak dla Zdrowia logo

Sprawozdanie z działalności fundacji za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Sprawozdanie

z działalności fundacji

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

 

Fundacja TAK DLA ZDROWIA

 

ul. Łubinowa 59

87-100 Toruń

NIP: 956-22-23-738

 

 

 1. Dane organizacji:

 1. Forma prawna: Fundacja TAK DLA ZDROWIA

 2. KRS numer: 0000306255

 3. Data rejestracji: 19.05.2008

 4. Numer NIP: 956-22-23-738

 5. REGON: 340457035

 6. Adres siedziby: 87-100 Toruń, ul. Łubinowa 59

 7. Numer telefonu: 507110885

 8. Adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 9. Strona fundacji: http://www.takdlazdrowia.pl/fundacja

 10. Prezes Fundacji: Małgorzata Kaczorek, ul. Sobieskiego 8/26, 87-100 Toruń

 

 

 1. Cele statutowe fundacji:

  1. ochrona i promocja zdrowia;

  2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

  3. działalność charytatywna;

  4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  5. działalności na rzecz mniejszości narodowych;

  6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

  7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

  8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

  9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  10. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

  11. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

  12. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

  13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

  14. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

  15. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

  16. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

  17. ratownictwo i ochrona ludności;

  18. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

  19. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

  20. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

  21. promocji i organizacji wolontariatu;

  22. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.

 

 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.

 

1. Samodzielne programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia:

 

 1. Przyszłość Nie Starość – program w 2020 roku oparł się na akcji edukacyjnej i informacyjnej na portalu www.takdlazdrowia.pl, www.senior24h.pl oraz w mediach społecznościowych (zwłaszcza FB, Twitter, Instagram) na temat profilaktyki oraz zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez profilaktykę i korzystanie z aplikacji prozdrowotnych. Bardzo ważnym aspektem były również szkolenia dla studentów w aspekcie pracy z osobami starszymi w zakresie adaptacji mobilnej i Internetowej („Załóż Babci FB”) - 10 spotkań na Uniwersytecie UMK plus 10 spotkań w liceum w Aleksandrowie Kujawskim. Przeprowadziliśmy również 20 szkoleń dla seniorów z Internetu oraz wykluczenia cyfrowego, uczestniczyło w nich 260 seniorów. Fundacja kładzie nacisk na profilaktykę także online (min. umiejętność korzystania z telemedycyny) zarówno dzieci jak i seniorów, łącząc pokolenia we wspólnych działaniach i warsztatach.

 2. Zdrowy pracownik i zdrowy pracodawca – akcja edukacyjna i informacyjna na portalu, w mediach społecznościowych na temat walki ze stresem wśród pracowników i pracodawców (partnerstwo w projekcie Centrum Pomocy Psychologicznej) oraz profilaktyce w tym uprawianiu sportu (bieg Poland Business Run).

 3. Przyszłość! Nie starość – kampania edukacyjna dla dzieci seniorów oraz osób starszych o możliwościach, jakie daje Internet oraz innowacje technologiczne także w aspekcie zdrowia fizycznego i psychicznego. Rekrutacja seniorów oraz dzieci odbywała się min. poprzez barmanów i kelnerów pracujących na mobilnym rowerku wyposażonym w tablet i smartphone.

 

2. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 fundacja patronowała następującym programom statutowym:

1. Kontynuacja Programu Partnerstwa Tak dla Zdrowia zainicjowanego w 2008 r.

W zakres działań wchodzi edukacja klientów i pacjentów wszystkich punktów partnerskich oraz świadoma realizacja założeń społecznej odpowiedzialności (CSR) i zrównoważonego rozwoju partnerów i darczyńców Fundacji. Włączyliśmy się w akcję min. bezpiecznych wakacji, imprez plenerowych w Toruniu, Bydgoszczy i w Pile, warsztatów ćwiczeń dla dzieci w szkołach i na basenach.

 

2. Organizacja konferencji i szkoleń dedykowanych branży medycznej i farmaceutycznej wspierających rozwój przedsiębiorczości i upowszechniających kulturę zdrowia, sportu i walki ze stresem (partnerstwo min. z firmą LUX MED, Bella Line, Marwit).

 

3. Organizacja i partnerstwo w szkoleniach dla seniorów z wykluczenia cyfrowego.

 

4. Współtworzenie portali edukacyjno - informacyjnych www.takdlazdrowia.pl , www.senior24h.pl oraz w mediach społecznościowych (zwłaszcza FB).

 

6. Materiały drukowane upowszechniające ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport:

a) Filmiki edukacyjne dla seniorów

b) Kolorowanka tak dla zdrowia – skierowana do najmłodszych, narzędzie wspomagające profilaktykę zdrowia, jak i rozwój artystyczny.

c) Plakaty tematyczne o profilaktyce zdrowotnej (tzw. motywatory – jak pozytywnie przekazać informację o dbaniu o siebie)

 

 

 1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (październik-grudzień).

Produkcja lokalnych przysmaków i ciast oraz szkolenia dla seniorów.

 1. Odpisy uchwał zarządu fundacji.

Brak uchwał

 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i ich źródłach.

 1. Otrzymane darowizny: 0,00 zł

 2. Wpływy z 1% podatku: 220 zł

 3. Inne przychody: 523,10 zł

 4. Łączna wartość przychodów: 70100 zł

 1. Informacja o wysokości poniesionych kosztów.

 1. Realizacja celów statutowych: 20000 zł

 2. Administracja: 12000 zł

 3. Działalność gospodarcza: 10000 zł

 4. Pozostałe koszty: 2500 zł

 1. Informacje na temat ilości osób zatrudnionych i wynagrodzeniach im wypłaconych oraz o posiadanych aktywach.

1/2 etatu

 1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubiance, z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, z Uniwersytetem dla Aktywnych oraz samorządem ciechocińskim i aleksandrowskim.

 

 1. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

tak